Общи условия за ползване

Уважаеми потребители, моля прочетете внимателно общите условия на сайта!

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „Буров” ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.
Общи условия
"Буров" ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:BG831448187 и адрес за кореспонденция: град София, ул.” Дамян Груев” №13.
Същото упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за храните, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
"Буров" ЕООД е регистриран в Комисията за защита на личните данни.
Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "Буров" ЕООД, има чисто информационен характер.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на тел. 02 8519202.
"Буров" ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.
Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви уведомим, че за направена заявка над 99.99лв. куриерската услуга е за наша сметка.
При заявка под 99.99лв. цената на куриерската услуга до всяка точка на страната е 7.00 лв. 
Клиент на „Буров” - ЕООД може да върне закупените продукти в следните ситуации:
Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й;
Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;
Продуктите имат фабрични дефекти.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
Клиентът е задължен да информира „Буров” ЕООД за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 14 работни дни след получаването на продуктите. 
 
 Клиент на „Буров” ЕООД не може да върне закупен на договорна основа продукт В следните случаи:
- Искането за връщане причинено от всякаква ситуация, е подадено в срок надвишаващ 14-те работни дни, от работния ден следващ датата на сключването на договора.
- В случай на връщане на продукт поради една от посочените причини и върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен. 
- В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.
- В случай на замяна на продукт с идентичен, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
- В случай, че Клиент върне продукт , „Буров”ЕООД не разполага с идентичен продукт, с който да го замени, „Буров”ЕООД се задължава да изплати на клиента стойността на продукта.
- Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на продукти, се заплащат от Клиента и не могат да бъдат възстановени.
- Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на клиента.

Отговорност:
Необходимо  е да вземете под внимание факта, че хранителните добавки не са лекарства и не действат като такива. Хранителните добавки не заместват разнообразното и балансирано хранене. Никога не превишавайте препоръчваната дневна доза оказана върху опаковката. Съхранявайте хранителните добавки според инструкцията на етикета или опаковката, винаги на  места недостъпни за деца.
Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ  С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване. Пълнотата и достоверността на информацията  е гарантирана от страна на "Буров" ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ  ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.
"Буров" ЕООД  е изложил точно, надеждно и пълно информацията в сайта. "Буров" ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
"Буров" ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.
Авторски права
Изложеният материал в сайта на "Буров" ЕООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на "Буров" ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дават само за лични некомерсиални цели. "Буров" ЕООД забранява публикуване на копие на сайта.
Защита на личните данни
В базата данни на "Буров" ЕООД Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.
Предоставяне на информация за здравни грижи
Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.
Никога не спирайте самоволно предписано Ви лечение и не  замействайте лекарствените средства с хранителни добавки. Хранителните добавки могат само да сапътсват дадено лечение, без да го заменят като такова.
Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давана от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.
Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.
За сайта
"Буров" ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.
„Буров” ЕООД си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).
Търговска марка и авторски права
Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.